jump to navigation

ТАЙНИТЕ НА ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА

ЗА АВТОРА
— Велики Разум! Дари ни с мъдрост, любов и светлина! В името на всички същества на
Земята и във Вселената — АУМ!
С това обръщение към Великия Разум започва и завършва деня си Ламата на Изтока,
докторът по тибетска медицина Виктор Фьодорович Востоков, прекарал много години в
будистките манастири

ОТ АВТОРА
“Твоето щастие е в разкриването на божествената енергия.”
Агни-йога
Медицината на древния Тибет е обвеяна с легенди така, както е обгърната с облаци тази
недостъпна страна на снеговете, отдавна считана за обител на всевъзможни чудеса и люлка на
мистиката. От време на време до нас достигат легенди за изкусни източни лечители, които
премахват болести с помощта на вълшебни билки, молитви, иглотерапия и масаж.
Каква е тази чудодейна медицина, която подобно на древната мъдрост твърди, че няма
неизлечими болести, а има неизлечими хора и която настоява, че може да се намери средство
практически срещу всички заболявания?Наричат тибетската медицина рожба на древноин-дийската. Това е точно така, защото
именно древна Индия е признатият център на науката и културата на Изтока. Прочутият индийски
лекар и учител Чарака съставил общо учение за медицината, което е в основата на Аюрведа —
една от първите медицински книги на древна Индия. Тибетската медицина, родена през VII век
сл.н.е., е обединила в себе си знанията на древните цивилизации, на източните народни
медицини. Например от китайските източници били заимствувани сведенията за някои лечебни
средства с естествен произход и начините на обработването им, отделни видове лечебен масаж,
гимнастика, иглотерапия. Огромни масиви от уникални знания, придобити в продължение на
хиляди години, били обобщени в цялостна система и изложени в главното ръководство по
тибетска медицина — трактата Чжуд-ши.
Какво отличава тибетската от съвременната западна медицина? В тибетската не
съществува понятието “болест”, понеже за болен се смята целият организъм — той се
разглежда като единно цяло. Ако организмът на човека, който търси помощ, се намира в
патологично състояние, тибетският лечител се стреми преди всичко да го приведе в равновесие,
да нормализира вътрешната хомеостаза и да възстанови потенциала на нервната система.
Първият преглед на болния е цял ритуал. Обикновено лекарят и пациентът пият чай и дълго
разговарят. Болният разказва за себе си, за предците си, за семейството, заниманията и
сънищата си. Понякога тези разговори траят няколко дни. Едва след това ламата пристъпва към
конкретния преглед на пациента. “Изследвай болестта, сякаш вървиш по следата на тигър” —
изисква един от постулатите на тибетската медицина. Ламата внимателно изучава “прозорците
на тялото” — очите, ушите, езика, ноктите, обръща внимание на миризмите, на цвета на кожата,
преслушва, почуква болния в определени места. Следва друг етап от прегледа — диагностика по
пулса. Тибетските медици различават 300 вида пулс. Според тях вътрешните органи си влияят
взаимно преди всичко чрез кръвта. Затова лъчевата артерия и нейният пулс се считат за център
на живота. По честотата, ритъма и височината на пулсовата вълна, по нейната дължина и форма,
по паузите и степените на вибрация ламите съдят за работата на един или друг орган, за
настоящите и бъдещите заболявания, за продължителността на живота (т.нар. пулсове на живота
и смъртта). При това се отчита принципът на петте муха-буди, свързани с времената на годината.
Мухабудите са природни явления: огънят, въздухът, водата, земята, дървото. По техните закони,
според тибетската медицина, се развива цялата жива и нежива природа.Така чрез пулсовата
диагностика тибетските медици разпознават причината за болестта и предвиждат бъдещото й
развитие.
Поставянето на диагноза представлява изключително фин анализ и синтез на всички
изявени симптоми на заболяването с отчитане на патогенезата, наследствеността и влиянието
на външната среда.
Друг принцип на тибетската медицина е съобразяването с връзката: космос—природа—
човек.
Животът на всяко живо същество напълно се подчинява на космическите закони. Ето защо
ламите владеят в съвършенство медицинската астрология, а при поставянето на диагноза
отчитат рождената дата на болния. Нещо повече, по нея могат да предскажат възможните
бъдещи заболявания. Системата на медицинската астрология е извлякла квинтесенцията на
знанията за човека, постигнати от древните цивилизации.
Тибетските лечители считат, че за нормалното функциониране на организма е необходима
специфичната жизнена енергия Ци. Тази енергия се изработва от съставките на космическия и
земния живот в резултат от процесите на дишане и хранене. Тя се образува в белите дробове и
оттам преминава в меридиани (канали). В състоянието на устойчиво равновесие енергията
циркулира по собствени канали на повърхността и вътре в организма. Главните от тях се
съединяват в жизнени центрове — чакри (на санскрит чакра означава цветче).
Според древната медицина състоянието на живот и смърт е свързано с циркулацията,
натрупването и загубата на Ци. Именно обстоятелството, че съвременният човек не е способен
да извлича Ци от въздуха (космоса), природата (гората, планините), от храната и водата, е
причина за болестите му. “Който притежава Ци — процъфтява, който я губи — умира” — гласи
тибетска мъдрост.
Назначеното лечение, според древните повели, трябва да бъде абсолютно безвредно.
Ламите приготвят необходимите препарати непосредствено преди употребата, индивидуално за
всеки болен. Тибетската медицина използува повече от 1000 лечебни растения, 114 минерала,
150 вида суровини от животински произход. Обикновено растенията се прилагат комбинирано,
органите от животни — в чист вид. Лекарства се приготвят и от злато, бисери, тюркоази,
изумруди, корали, мед, живак, рудни минерали.
Древните сутри разказват много легенди за изкуството на тибетските фармацевти. Ето една
от тях: веднъж съобщили на китайския император, че в Лхаса, столицата на Тибет, живеят
лекари, които знаят тайната на екстракта на безсмъртието. По заповед на императора веднага
заминали пратеници за безценния балсам. Но те се върнали с празни ръце и предали на
императора думите на медиците: “Природата е създала растенията, които окръжават човека,
затова в нея има всякакви средства за лечение на болестите”.
Наистина в ръцете на лекарите всяко вещество от органичен или неорганичен произход
може да се превърне в лекарство. Тибетският лама е в състояние да приготви лечебен препарат
във всяка точка на земното кълбо, като използува основните принципи на древната медицина.
Животът на всеки човек би могъл (и трябва) да бъде дълъг и щастлив. Това означава: без
болести. До този извод са стигнали хората още в дълбока древност.
След загубването на знанията на древните цивилизации ние трудно стигаме до тази истина,
макар науката да твърди, че животът на човека като биологичен вид е не по-малко от 154 години.
Той трябва да премине през 22 етапа, всеки от които е равен на 7 години. Именно в такъв
интервал от време се променят всички психофи-зически параметри на индивида. Така на 7
години при детето падат млечните зъби, на 14 години протича ендокринното съзряване, 21-22
години е възрастта на физическата зрялост на младия човек, най-прекрасното време за раждане
на деца.
Като изхождаме от подобна градация, трябва коренно да променим представите си за
продължителността на традиционните периоди в живота на човека. До 20 години е юношеството,
до 60 години — младостта, до 100 години — зрелостта, до 140 години — преклонната възраст,
след 140 години — старческата.
Отдавна хората се стремят да увеличат продължителността на живота, да запазят дори на
преклонна възраст здравето и трудоспособността си. Да се отложи настъпването на старостта —
това означава да се разшири възможността за активна полезна дейност на най-знаещите и
опитни хора, да се умножи мъдростта на народа.
Освен социалните фактори, подпомагащи дълголетието, старостта според специалистите
може да се отложи и чрез насочено въздействие върху различните системи на организма.Главните насоки на това въздействие са предотвратяването на имунодефицита и стимулирането
на дейността на жлезите с вътрешна секреция. От гледна точка на психологията стареенето
може да се отложи чрез преустройство на мисленето, В този аспект успешно се прилага
психологическото кодиране, тоест формирането на здрава психологическа настройка за живот.
В днешно време повечето хора се намират в така нареченото трето състояние —
промеждутъчно между здравето и болестта. Както и болестите, така и третото състояние е
полиетиологично. Сборът от фактори на физическата, химическата, биологическата и психологи-
ческата природа, които са характерни за съвременните условия на живот, довежда не само до
развитие на специфични заболявания (болестите на цивилизацията), но и до появата на
симптоми, характерни за третото състояние: неврастения, безсъние, раздразнителност, главо-
болие, суха кожа, дерматити.
Най-голяма част в тази своеобразна рискова група са работниците в химическите
предприятия, в селското стопанство и техните семейства, живеещите в близост до земи,
обработвани с химикали, хората с професии, свързани с трансмеридиални премествания и с
работа в нощни смени, а също така пушачите и наркоманите.
Химизацията представлява огромна опасност за всички хора. Неконтролираното прилагане
на торове, химическите добавки в хранителните продукти и синтетичните лекарства ни
разболяват, съкращават живота, отрицателно влияят върху потомството.
Разнообразните причини, които довеждат до третото състояние, може да се сведат до
няколко основни:
—психическа анихилация (разпиляване на енергия, кавги,липсана положителни емоции,
стрес, неумение за отпускане);
— липса на общуване с природата;
—неправилно хранене — преяждане, употреба на несъчетаеми продукти и т.н.;
— хиподинамия.
За съжаление всеки от нас по своему съкращава живота си. Ако сте разумен човек, ще
разберете, че вашето здраве е във ваши ръце и точно както и висококвалифицираната.професионална дейност, добрите отношения в семейството, с колегите и с непознатите хора,
изисква непрестанен труд. Помнете, всичко зависи само от вас! Нека тази книга, която разкрива
някои от тайните на тибетската медицина, ви помогне да направите първата крачка към здравето
и дългия живот. Желая ви успех

 Изтегли книгата

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Pls,be more sociable and share your mind

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: